تبلیغات

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

دسته بندي : نرم افزار » حسابداری

این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.

چکيده
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .
یافتههای پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رابطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

منابع :
1. آذر ، ع. و منصور مؤمنی ،1385 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم تحلیل آماری، تهران ، انتشارات سمت.
2. اقوامی ، د. و جعفر باباجانی،1377 ، اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی، انتشارات سمت.
3. احمدوند ،ژ. ،1385 ، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء (س).
4. پور حیدری ، الف و داود همتی،1383 ،"بررسی اثر قراردادهای بدهی ، هزینههای سیاسی، طرحهای پاداش ، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال یازدهم ،شماره 36.
5. جلالی ، ف. ،1387 ، حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری ، ماهنهمه انجمن حسابداران خبره ایران ( مجله حسابداری) ،شماره 196 .
6. حساس یگانه ، ی .،1384 ، فلسفۀ حسابرسی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران .
7. حساس یگانه ، ی . و همكاران،1387 ،" بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت "، بررسيهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 15 ، شماره 52 .
8. حسینی، و. ،1385 ،"تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران .
9. خاکی ،غ .،1386 ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب ، تهران .
10. شباهنگ ،ر. ،1387 ، تئوری حسابداری ( جلد اول ) ، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی .
11. شباهنگ ، ر. ، 1387 ، مدیریت مالی (جلد اول) ، انتشارات مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
12. قالیباف اصل ، ح. ،1387 ، مدیریت مالی ، انتشارات پوران پژوهش.
13. کرباسی یزدی ،ح .،1387 ، تئوری حسابداری (1 ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد .
14. گودرزی ، الف ،1387 ، حسابداری ساختگی و تاثیر حاکمیت شرکتی ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مجله حسابداری ) ، شماره 196.
15. مرادی ،م. و همكاران،1387 ، اثر چرخههای بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیره منتظره اقلام تعهدی ، مجلۀ دانش و توسعه (علمی ـ پژوهشی) سال پانزدهم، شماره 25 .
16. مهرانی ، ک. و زهره عارف منش ،1387 ، "بررسی هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره 15 شماره 51.
17. ملا نظری ،م. و سعيد کریمی زند ،1386 ،" بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره 47.
18. مومنی ، م. ، 1386 ، تحلیل دادههای آماری با استفاده از spss ، انتشارات کتاب نو.
19. مشایخی ، ب. و مریم صفری ، 1385 ، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره 44.
20. مران جوری ، م. ،1385 ،"بررسی رابطه بین اندازه شرکت با سود غیره منتظره در شرکتهای سهامی عام " ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
21. مونتگمری،د.، ترجمه ابراهیم رضوی پاریزی،1386،"مقدمه ای برتحلیل رگرسیون خطی"، ،انتشارات دانشگاه شهیرباهنرکرما ن .
22. نوروش ، الف و همكاران،1384 ، " بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران " ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره 22 ، شماره2 .
23. نمازی ، م. و احسان کرمانی،1387 ، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 شماره 53.
24. یزدانی ،آ. ،1385 ،" بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریب سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهراء (س).

دسته بندی: نرم افزار » حسابداری

تعداد مشاهده: 1103 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:470 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: